Thursday 30 June 2022

مجله اقتصادی کانون

دانشگاه‌های مهم ایالت ویکتوریا درمجموع 100 میلیون دلار خسارت دیده‌اند

از زمان بسته شدن مرزها در سال گذشته، دانشگاه‌های مهم ایالت ویکتوریا  درمجموع 100 میلیون دلار خسارت دیده‌ان... ...

کالج‌های خصوصی، 53 میلیون دلار حمایت دولت فدرال را دریافت خواهند کرد.

از آن‌جا که بسته شدن مرزها مانع از ورود دانشجویان بین‌المللی می‌شود، کالج‌های خصوصی، 53 میلیون دلار حمایت دو... ...